Biogaz

Biogaz to gaz powstający w czasie fermentacji metanowej, składający się głównie z metanu, dwutlenku węgla oraz niewielkich ilości azotu, siarkowodoru i wodoru. Biogaz powstaje w naturalnych procesach zachodzących w dnach zbiorników wodnych (oceany, jeziora), podczas erupcji wulkanicznych i pęknięć skorupy ziemskiej, w przewodach pokarmowych przeżuwaczy i termitów, podczas rozkładu nawozów organicznych (obornika, gnojowicy). Do antropogenicznych źródeł metanu zalicza się:

  • wydobycie węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej,
  • przetwórstwo bogactw naturalnych,
  • hodowla zwierząt domowych,
  • pola ryżowe,
  • składowiska odpadów i oczyszczalnie ścieków.

 

Oprócz naturalnych i antropogenicznych źródeł, z których metan trafia do atmosfery, produkowany jest on również w procesach sterowanych przez człowieka w celu bądź to utylizacji odpadów, bądź też produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Funkcjonowanie biogazowni
Fermentacja beztlenowa jest procesem biochemicznym zachodzącym w warunkach beztlenowych. Substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste, głównie metan i dwutlenek węgla. W czasie procesu fermentacji beztlenowej do 60% substancji organicznej zamienia się w biogaz. Biogazownia rolnicza wytwarzająca metan realizuje pięć etapów procesu technologicznego. Są nimi:

  1. Dostarczanie, składowanie i przygotowywanie substratów.
  2. Wprowadzanie substratów (wsadu) do komory fermentacyjnej.
  3. Uzyskiwanie biogazu.
  4. Uzdatnianie i zagospodarowywanie odpadów pofermentacyjnych.
  5. Uzdatnianie i wykorzystywanie biogazu.

 

Wszystkie etapy procesu są ze sobą ściśle powiązane. Należy zwrócić szczególną uwagę powiązania etapów 3 oraz 5. Podczas wykorzystania biogazu (etap 5) produkowana jest energia cieplna, którą można wykorzystać do utrzymania pożądanej temperatury fermentacji (etap 3).